Regulamin biuletynu Prezentownia

Drogi Użytkowniku!
Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się skorzystać z mojego biuletynu.
Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem biuletynu i zasadami jego dostarczenia oraz świadczenia tej usługi przeze mnie.
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane wskazane w Regulaminie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Usługa wysyłki Biuletynu jest dostępna w domenie https://prezentownia.site i na odpowiednich podstronach Serwisu po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Biuletynu oraz jest świadczona przez Usługodawcę na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku reklamacji Biuletynu należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  ⮚ numer telefonu: 507134929
  ⮚ adres e-mail: sklep@prezentownia.site
  ⮚ formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (tzw. innego komunikatora online) dostępnego w ramach Serwisu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą.
 4. Zasady korzystania oraz zapisu do Biuletynu, zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w związku z zapisem do Biuletynu oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.
 5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter w ramach Serwisu, w szczególności w stopce Serwisu czy przy formularzu zapisu do Biuletynu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania z Biuletynu oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Biuletynu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 8. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych oraz podstronach, lub stronach powiązanych (tzw. stronach lądowania) Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania z Serwisu i Biuletynu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  a) rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu;
  b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularza zapisu do Biuletynu i innych formularzy znajdujących się w Serwisie.
 10. Nakazuje się:
  a) Korzystanie z Serwisu i Biuletynu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) Korzystanie z Serwisu i Biuletynu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu i wysyłanych poprzez Biuletyn wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Użytkownik nie może korzystać z usługi Biuletynu lub zakupić usługę Biuletynu anonimowo ani pod pseudonimem, lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 12. Zasady korzystania z innych usług, treści cyfrowych lub zasady zakupu innych towarów (jeśli są dostępne w ramach Serwisu) określa Regulamin sklepu, do którego Usługodawca odsyła.


§2 DEFINICJE

 1. Usługodawca – J.D. NAWROT SP. Z O.O. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001020833, NIP: 9592059605, REGON: 524521213
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Biuletynu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.
 4. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://prezentownia.site oraz na odpowiednich jego podstronach i powiązanych stronach lądowania za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zapisu do Biuletynu.
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 6. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności informacje i materiały dostarczane w ramach świadczenia usługi Biuletynu np. treści e-maili, wskazówki, poradniki, także w formacie pdf i innych, itp.
 7. Usługa Biuletynu lub Biuletyn – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Biuletynu, który dokonał skutecznego zapisu do Biuletynu i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo dokonał zakupu usługi Biuletynu, polegającą na jednorazowym lub/i cyklicznym dostarczaniu Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w ramach usługi Biuletynu.
 8. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia nieodpłatnej lub odpłatnej umowy o dostarczenie Usługi Biuletynu na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 9. Formularz Biuletynu – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Biuletynu i dokonać stosownego zapisu.
 10. Płatność danymi – udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Użytkownika w zamian za możliwość skorzystania z usługi Biuletynu i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w jej zakresie za pośrednictwem Serwisu bez konieczności dokonania zapłaty Ceny w jednostkach pieniężnych.
 11. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 12. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 13. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Usługodawcę w niniejszym regulaminie.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 16. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 19. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne. 20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.


§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z Biuletynu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, usługi Biuletynu oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu czy Biuletynu.
 2. Do skorzystania z usługi Biuletynu w ramach Serwisu, w tym do składania Zamówienia do Biuletynu potrzebne są:
  a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
  b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Usługodawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 3. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a tym samym usługi Biuletynu m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.


§4 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI BIULETYNU

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Biuletynu była zgodna z najwyższymi standardami, a tym samym z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W tym celu dba o jej jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis Usługi Biuletynu i Treści cyfrowych dostarczanych w jej ramach oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo samodzielnie chce poprawić ich jakość.
 2. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Biuletynu są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.
 3. Biuletyn może być dostępny czasowo/okresowo.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Biuletynu w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Biuletynu.


§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ BIULETYNU

 1. Użytkownik może zamówić Usługę Biuletynu poprzez uzupełnienie formularza zapisu do Biuletynu dostępnego w Serwisie albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka zgody) podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym Usługodawcy (jeśli został udostępniony).
 2. Celem skutecznego zapisu do Biuletynu i korzystania z usługi Biuletynu Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail.
 3. Celem Zamówienia usługi Biuletynu konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  a) numeru telefonu (opcjonalnie),
  b) adresu e-mail,
  i zaznaczenie odpowiednich zgód:
  a) akceptacja Regulaminu Biuletynu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę BIuletynu.
  b) zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie).
 4. Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Biuletynu zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Dostarczenie usługi Biuletynu i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Biuletynu i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.
 6. Użytkownik ma możliwość odpłatnego zamówienia Usługi Biuletynu i dostarczenia Treści cyfrowych albo Usług cyfrowych, co skutkować będzie koniecznością zapłaty ceny.
 7. Każdorazowo cena wskazana jest w treści zgody znajdującej się pod formularzem zapisu lub w opisie danego Biuletynu.
 8. W celu złożenia odpłatnego zamówienia na Usługę Biuletynu i dostarczenie w jej ramach Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. tzw. lead magnetów) Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na następujący adres e-mail: sklep@prezentownia.site albo dokonać zakupu poprzez sklep internetowy (jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa zostały udostępnione do zakupu w ramach sklepu internetowego).
 9. Aby sfinalizować zakup Usługi Biuletynu zgodnie z postanowieniami powyżej, Użytkownik powinien wykonywać kroki pojawiające się na ekranie w trakcie zakupu poprzez sklep internetowy (jeśli produkt jest dostępny w ramach sklepu internetowego) albo przekazać Usługodawcy minimum następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, adres, a w przypadku przedsiębiorców, chcących otrzymać fakturę – dodatkowo dane firmowe np. NIP.
 10. Po opłaceniu Usługi Biuletynu i danej Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej, Usługodawca wystawi odpowiedni dokument księgowy oraz rozpocznie dostarczanie ww. Usługi Biuletynu i Treści cyfrowych i/lub Usługi cyfrowej w jej ramach (lub konkretnej Treści cyfrowej).
 11. Proces zakupu Usługi Biuletynu i dostarczanej w jej ramach Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej wymaga akceptacji Regulaminu sprzedaży dostępnego na stronie Sklepu Usługodawcy i jest realizowany zgodnie z jego zapisami. Regulamin sprzedaży zawiera wszelkie obowiązki i uprawnienia Użytkownika związane ze świadczeniem mu Usługi Biuletynu odpłatnie.
 12. Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Usługodawcy musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Biuletynu.
 13. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem Biuletynu oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, czy sms-a w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 14. Poprzez zapis do Biuletynu Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 15. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Biuletynu, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Biuletynu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 16. Usługa Biuletynu jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Biuletynu przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie biuletynowej jeszcze przez okres do 1 roku, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Biuletyn, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 17. Dostarczenie Biuletynu może zostać zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Biuletynu lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego Biuletynu). W takim przypadku Usługodawca usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki Biuletynu (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Usługodawcy, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu do Biuetynu lub skontaktuje się z Usługodawcą w inny, wybrany w tym celu sposób.
 18. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Biuletynu odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
 19. Usługodawca może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych do Biuletynu, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Biuletynu są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – posiadają tam założony profil. Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza Użytkowników). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook (Meta Platform) pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Usługodawca zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.


§6 DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi usługę Biuletynu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Usługi Biuletynu. Przede wszystkim usługa Biuletynu może być dostarczana cyklicznie.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Usługi Biuletynu. Zalecane jest, aby skontaktował się z Usługodawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Usługi Biuletynu.
 5. Usługodawca informuje, że Biuletyn może wpadać do folderu “spam” czy “inne” lub tym podobne. Usługodawca nie ma na to żadnego wpływu. Użytkownik powinien podjąć działania zmierzające do oznaczenia Usługodawcy jako zaufanego odbiorcy i dodania go do skrzynki odbiorczej, co może wesprzeć dostarczalność Biuletynu do skrzynki odbiorczej. Użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą IT, który pomoże mu odpowiednio skonfigurować skrzynkę e-mail.


§7 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 1. Usługodawca przez czas dostarczania usługi Biuletynu dostarcza Użytkownikowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Użytkownik powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczanych przez Usługodawcę w ramach Biuletynu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Zamówieniem wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
  a) zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
  b) zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
  c) zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  d) zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Usługodawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 3. Usługodawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 4. Wprowadzane przez Usługodawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.
 5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 6. Usługodawca może zapewnić Użytkownikowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.
 7. Usługodawca informuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkownik jest uprawniony przekazać Usługodawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.
 8. Usługodawca wykonuje Usługę Biuletynu, w tym dostarcza Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodne z jego stanem wiedzy i doświadczeniem aktualne na dzień ich sporządzenia.


§8 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA USŁUGI BIULETYNU

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa Biuletynu, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Użytkownika o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Użytkownika.
 3. Jeżeli usługa Biuletynu, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Biuletynu, w tym Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym regulaminie.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 8. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.


§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługa Biuletynu, a w szczególności Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe świadczone przez Usługodawcę w jej ramach mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu. Niniejszy regulamin także objęty jest ochroną prawnoautorską.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Biuletynu, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Biuletynu w tym z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Użytkownik w ramach Usługi Biuletynu upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,
  b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki dostarczanych w ramach Biuletynu Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Użytkownika do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia usługi Biuletynu lub Treści cyfrowych albo wysyłki danej wiadomości elektronicznej Biuletynu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Użytkownika (w przypadku usługi odpłatnej) albo jest nieodpłatne (w przypadku podania danych osobowych w zamian za realizację usługi Biuletynu).
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Biuletynu i dostarczanych w jego ramach Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,
  b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez Usługodawcę,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny osobisty użytek.
 6. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 7. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Biuletynu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczanych w ramach Biuletynu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


§10 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: sklep@prezentownia.site, Numer telefonu: 507134929 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu zamówienia Usługi Biuletynu będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi) w przypadku świadczenia usługi bezpłatnej.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  c) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  d) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  f) w celu wysyłki wiadomości elektronicznych w postaci Biuletynu lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych mających charakter treści marketingowych i handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją usługi Biuletynu oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja usługi Biuletynu będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Biuletynu), podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w wysyłkę Biuletynu.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: https://prezentownia.site/polityka-prywatnosci/.


§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową o dostarczenie Usługi Biuletynu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.


§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa Biuletynu świadczona jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Serwisie, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 3. Do usług zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności i cookies: https://prezentownia.site/polityka-prywatnosci/
Link do niniejszego Regulaminu: https://prezentownia.site/regulamin-biuletynu/
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2023r.

Shopping Cart
Scroll to Top